Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel ouders en schoolteam medezeggenschap te geven. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR op onze school bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De leden van de MR worden gekozen uit en door aangestelde personeelsleden en uit en door ouders of verzorgers van de ingeschreven leerlingen. De vergaderingen worden (deels) bijgewoond door de schoolleider.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan het bevoegd gezag: Stichting Schooltij, dan wel al dan niet instemming te verlenen aan beslissingen van het bestuur. De MR houdt zich vooral bezig met schoolse beleidstaken zoals: zorg, financiën, leerlingbegeleiding, onderhoud gebouw en de jaarlijkse inzet van het beschikbare aantal leerkrachten (formatie).

De MR is als volgt samengesteld:

oudergeleding Paulien Valk voorzitter
Marike Westerlaken
Sjak Klaassen
personeelsgeleding Mirthe Zwaneveld
Susan Schiphorts

 

[gview file=”http://www.thijsseschool-texel.nl/wp-content/uploads/2015/10/Verslag-MR-23-juni-2015.pdf”]
[gview file=”http://www.thijsseschool-texel.nl/wp-content/uploads/2015/10/Verslag-MR-19-mei-2015.doc”]
[gview file=”http://www.thijsseschool-texel.nl/wp-content/uploads/2015/10/Verslag-2015-03-17.pdf”]
[gview file=”http://www.thijsseschool-texel.nl/wp-content/uploads/2015/03/Verslag-2015-02-04.pdf”]
[gview file=”http://www.thijsseschool-texel.nl/wp-content/uploads/2013/09/Verslag-2014-11-25.pdf”]
[gview file=”http://www.thijsseschool-texel.nl/wp-content/uploads/2013/09/Verslag-2014-10-22.pdf”]
[gview file=”http://www.thijsseschool-texel.nl/wp-content/uploads/2013/09/Notulen-MR-23-09-2014.pdf”]
[gview file=”http://www.thijsseschool-texel.nl/wp-content/uploads/2013/09/medezeggenschapsreglement-voor-het-primair-onderwijs-12-mei-2014-vastgesteld.pdf”][gview file=”http://www.thijsseschool-texel.nl/wp-content/uploads/2013/09/huishoudelijk-reglement.pdf”]