Jaarverslag Medezeggenschapsraad  schooljaar 2011/2012

Algemeen

De medezeggenschapsraad ( MR)

De MR is een inspraakorgaan dat elke school de kans geeft haar stem te laten

horen..De MR denkt mee met de schoolleiding, management en het bestuur over

de schoolspecifieke zaken. De MR mag zowel gevraagd als ongevraagd advies

geven(Adviesrecht). In sommige gevallen heeft het bestuur de instemming van de

MR nodig om plannen te kunnen uitvoeren(Instemmingsrecht).

Teamleden, leden van de ouderraad en ouders/verzorgers kunnen vragen aan de

MR stellen of ideeën aandragen.

 

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad( GMR ).

De GMR houdt zich bezig met onderwerpen die voor alle scholen binnen Stichting

Schooltij van belang zijn. Verder gelden alle algemene taken, bevoegdheden en

rechten van de MR ook voor de GMR ( instemming- en adviesbevoegdheden).

De leden van de GMR worden altijd gekozen door de MR, maar hoeven niet

lid te zijn van de MR. In de G.M.R. zijn alle scholen van de Stichting Schooltij

vertegenwoordigd. Vergaderingen van de MR en GMR zijn openbaar

 

Samenstelling van de MR.

De MR van onze school bestaat uit zes personen, waarvan er drie namens de ouders

(oudergeleding) en drie namens het personeel (personeelsgeleding ) zitting hebben.

Michel Gregoire vertegenwoordigde de ouders van de Thijsseschool in de GMR.

Dit jaar heeft hij als aspirant-lid ook vergaderingen van de MR bijgewoond.

Mirthe Snijders vertegenwoordigt de leerkrachten in de GMR

 

De functies binnen de MR worden onderling verdeeld. Elk MR-lid neemt steeds voor

een periode van drie jaar zitting. Hij/zij kan zich daarna weer verkiesbaar stellen.

Ter bevordering van een open cultuur en open communicatie binnen de school

kunnen de vergaderingen van de MR worden bijgewoond door een lid van de

ouderraad. Tevens kan er iemand vanuit de MR een ouderraadvergadering bijwonen

De directie is steeds bij een deel van de vergaderingen aanwezig geweest.

 

De samenstelling van de MR in het afgelopen schooljaar ( 2011/2012) was als volgt :

Vanuit de personeelsgeleding:

Mirthe Snijders

Lid ( Penningmeester ) en GMR-Lid.

Peter Kries

Lid ( Secretaris )

Sietske Bakker

Lid.

Vanuit de oudergeleding:

André Eelman

Lid ( Voorzitter )

Roos Baptist

Lid.

Ewout Riteco

Lid

 

Michel Gregoire

 

De vergaderingen

De MR heeft het afgelopen schooljaar negen keer vergaderd, waarvan een keer

gezamenlijk met de ouderraad. Een vertegenwoordiging van de leerkrachtgeleding

heeft daarnaast een keer vergaderd met de directeur

 

Onderwerpen die dit jaar aan de orde kwamen:

 

– De schoolgids (deze komt jaarlijks terug).

– De formatie, verdeling van de leerkrachten over klassen en scholen..

– Personeelsbeleid

– De rol van de MR.( ook toekomst v MR)

– Ouder-enquete.

– Schooltijden/.Continurooster ( dit punt kwam veelvuldig aan de orde)

– Jaarverslag van de directie.

– Begeleidings traject.

– MR financiën

– Nieuwe ontslagregeling (Schooltij)

– Vaste vergaderonderwerpen, verdeeld over het schooljaar

– Terugkoppeling vanuit de GMR en de ouderraad. De MR bleef op deze manier op

de hoogte en werd zo nodig geraadpleegd.

———————————————————————————————————————–