De ouderraadsleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De Ouderraad ( OR) benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De OR vergadert een aantal malen per jaar. Die bijeenkomsten zijn openbaar.

Eenmaal per jaar belegt de OR een algemene ouderavond. Deze is te zien als jaarvergadering, waarin de OR verantwoording aflegt voor haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. Op deze avond worden de jaarrekeningen en de begroting van de OR behandeld. Daarnaast wordt een inhoudelijk verslag gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar. Algemene zaken kunnen in de rondvraag aan de orde worden gesteld. Na de pauze kan er ook een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp besproken worden. Het is ook mogelijk dat er elders in het schooljaar nog een thema-avond of middag wordt belegd. Een belangrijke taak van de OR is het contact tussen ouders en school te bevorderen. Zo nodig brengt de OR de belangen van ouders en kinderen onder de aandacht bij de MR.

Die rol kan zij ook spelen naar de schoolleider en/of leerkrachten. Verder houdt de OR zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten, zoals die rond Sinterklaas, Kerst, Pasen en het schoolfeest.

Ook beheert de ouderraad het schoolfonds, de ouderbijdragen, de budgetten voor de schoolreisjes en de budgetten voor uitvoering van de diverse festiviteiten

De ouderraad heeft de volgende samenstelling:

Voorzitters: Audrey Geus-Kouwenhoven

Penningmeester: Cynthia Hegeman

Secretaris: Jan Broekmans

Leden: Mahmoud Abu Alrous en Mahmood Mutlak

Leden namens het team: Jan-Hein Vet en Gerda Lont