(door technische moeilijkheden zijn deze cijfers niet mooi in beeld gekomen; onze excuses.)

 

op de jaarvergadering is een goed leesbaar overzicht beschikbaar !!

1

Financieel Jaarverslag Ouderraad Thijsseschool 2011/2012

1. Financieel verslag 2011/2012

Het overzicht is weergegeven in tabel 1:

Rubriek Totaal Begroot 11/12 Verschil
Activiteiten -1991,69 -1100,00

-891,69
Bestedingen -431,17 -1500,00

1068,83
Contributie 6428,75 6250,00

178,75
Organisatie -581,70 -650,00

68,30
Overblijf -2205,00 0,00

-2205,00
Schoolreis -1216,55 -3500,00

2283,45
Schoolplein 8234,67 -4100,00

12334,67
8237,31 -4600,00 12837,31

Tabel 1, Financieel overzicht 2011/2012

De saldi aan het einde van het schooljaar zijn weergegeven in tabel 2:

2010/2011 2011/2012
Kas Ouderraad 338,95 338,95 0,00
Kas overblijf 105,15 105,15 0,00
Saldo Spaarrekening 6105,09 1728,27 -4376,82
Saldo Rekening Courant 786,80 10363,68 9576,88
Vorderingen -3037,25

3037,25
Totaal 4298,74 12536,05 8237,31

Tabel 2, Saldi standen per einde schooljaar

2

2. Toelichting jaarrekening:

Ouderbijdragen
De ouderbijdragen zijn iets hoger uitgekomen dan begroot. Voor het schooljaar 2011-2012 werden er
bij aanvang 210 leerlingen verwacht. De praktijk wijst uit dat er in de loop van het jaar een aantal
bijkomen.

Voor schooljaar 2012/2013 wordt € 6.350,- begroot.

Activiteiten
In de activiteiten valt op dat er meer is uitgegeven dan hetgeen begroot is. Deze verhoogde uitgaven
zitten vooral in het schoolfeest, en de musical / laatste schooldag.

Activiteiten Realisatie Begroting Verschil
Toneel 0,00 0 0,00
Sinterklaas -973,65 -900 -73,65
Kerst -67,06 -200 132,94
Pasen 0,00 -100 100,00
Schoolfeest -431,56 500 -931,56
A4D + Sport -171,80 -200 28,20
Musical /LD -347,62 -200 -147,62
Totaal -1991,69 -1100 -891,69

Tabel 3, Activiteiten

Sinterklaas is iets duurder uitgevallen. De OR vindt dat de cadeau’s van de onderbouw
kostendekkend moet zijn, en heeft de ouderbijdrage voor sint met € 1,- verhoogd naar € 6,-. De
OR zal de begroting voor Sint hanteren op € 900,-.
Schoolfeest. Voor het schoolfeest is het gebruikelijk om middels activiteiten geld in te zamelen
om de kosten te dekken of indien nodig een positieve opbrengst te halen, bijvoorbeeld voor goede
doelen, bestedingen of handvaardigheidsmiddelen. Het afgelopen schooljaar is daarvoor niet
gekozen, terwijl er wel een opbrengst begroot was. Dit levert een verschil met de begroting op van
€ 931,-. Hetgeen grotendeels het verschil in de uitgaven van de activiteiten verklaart. De
ouderraad is voornemens om dit jaar wel weer geld in te zamelen.
Musical/laatste schooldag is iets duurder uitgevallen. De OR zal de begroting aanpassen naar
€ 250,-. En de uitgaven binnen het budget houden.

Voor schooljaar 2012/2013 wordt voor activiteiten € 1.200,- aan uitgaven begroot.

Bestedingsplan
Voor 2011/2012 stond begroot € 1.500 voor bestedingen. Dit betreft speelgoed (binnen- en buiten),
handvaardigheid en andere middelen waaraan de ouderraad een bijdrage wenst te leveren. Hiervan is
uitgegeven € 431,-.

Voor speelmiddelen en handvaardigheid wordt € 1.000,- opgenomen op de begroting voor 2012/2013.

Organisatie OR
Hieronder vallen rente, bankkosten, verzekeringskosten, organisatiekosten als KvK, maar ook
vergoedingen voor administratie, bedankjes, lidmaatschappen en overigen. De uitgaven liggen € 68
onder de begroting.

Voor 2012/2013 wordt het budget ongewijzigd overgenomen op € 650,-

3

Overblijf
Het overzicht is weergegeven in tabel 4.

Overblijf 2011 2012 Totaal
Bijdragen 30,00 2896,50

2926,50
KDV Den Helder -1425,00 -2156,50

-3581,50
Loon + uitgaven -750,00 -800,00

-1550,00

-2145,00 -60,00 -2205,00

Tabel 4, Financieel overzicht overblijf 2011/2012

De overblijf heeft een negatief saldo van € 2205,-. Dit terwijl er € 0,- begroot was (De overblijf dient
kostendekkend te zijn. Dat betekent dat de overblijf niet kostendekkend heeft gedraaid.
De oorzaak hiervan ligt in niet kostendekkend tarief en terugloop van kinderen toen bekend werd dat
het continurooster werd ingevoerd. Hierop zijn ouders alvast maatregeln gaan treffen, hetgeen geleid
heeft tot afnemend aantal gebruikers. De overblijf werkt grotendeels met vaste kosten (inhuur KDV
Den Helder, en minimum aantal ouders), zodat de overblijf uiteindelijk niet kostendekkend is geweest.

Voor 2012/2013 heeft de ouderraad geen rol meer in de overblijf, en dus ook geen financiele
begroting voor de overblijf.

Schoolreizen
De uitgaven voor de schoolreizen liggen beduidend onder de begrote bedragen. Begroot was een
bedrag van € 3.500, en gerealiseerd is € 1216, een verschil van 2284,-.

De oorzaak hiervan ligt in een afspraak die gemaakt is tussen de ouderraad en de directie. In het
boekjaar 2010/2011 is er een gat ontstaan tussen de begroting van de overblijf en de realisatie. Dit gat
bedroeg € 4214,-. Zie ook jaarverslag 2010/2011. Aangezien de school verantwoordelijk is voor de
overblijf en de ouderraad slechts uitvoerend is in deze, is in onderling overleg besloten dat de school
deze kosten voor zijn rekening neemt. De regeling die hierbij getroffen is, is om dit in drie jaar tijd te
voldoen door een aantal posten van de ouderraad te vergoeden. In het schooljaar 2011/2012 is dit
gebeurt voor een bedrag van € 1900 voor schoolreizen. Wordt dit bedrag samengevoegd met de
uitgaven door de ouderrraad, dan komen de uitgaven voor de schoolreizen op € 3126,-. Iets onder het
begrote bedrag.

Voor 2012/2013 wordt voor schoolreizen € 3.600 begroot.

Schoolplein.
De uitgaven voor het schoolplein in het jaar 2011/2012 bedragen 1816,-. De inkomsten € 10.051,-. Dit
laatste komt door een subsidie die door de rabobank vertrekt is. Hierdoor is er een groot (positief)
verschil ontstaan met de begrotingspost.

Op basis van de plannen van de schoolpleincommissie wordt verwacht dat in het schooljar 2012/2013
€ 8.000 wordt uitgegeven aan het schoolplein.

Algemeen
Een aantal posten op de begroting zijn niet gerealiseerd en benut zoals was begroot. Het betreft hier
de volgende posten:
Activiteiten (hogere uitgaven op post schoolfeest).
Bestedingsplan (uitgaven middelen zijn niet volledig gemaakt).
Overblijf. Deze is niet kostendekkend. Hierdoor is een gat ontstaan.
Schoolreizen. Veroorzaakt door terugbetalingsregeling overblijf.
Schoolplein. Dankzij subsidie is er groot verschil met de begroting.

4

3. Begroting 2011/2012

Voor de begroting voor 2012/2013 geldt dat het aangenomen wordt dat het aantal leerlingen vrijwel
gelijk blijft of licht stijgt. De ervaringen van dit schooljaar zijn verwerkt in de bedragen voor de
activiteiten. OP basis van de plannen van de schoolpleincommissie is opgenomen wat uitgegegevn
gaat worden in 2012/2013.

Dit leidt tot het voorstel voor begroting zoals in tabel 5 is weergegeven.

De ouderraad streeft er naar om de reserves niet te hoog op te laten lopen, maar aan te wenden voor
zaken die ten goede komen aan de kinderen.

Begroting 2012/2013
Activiteiten -1200,00
Bestedingen -1000,00
Contributie 6350,00
Organisatie -650,00
Schoolreis -3600,00
Schoolplein -8000,00
-8100,00

Tabel 5, Begroting 2012/2013

Ouderbijdrage 2012/2013
Op basis van de begroting is de aanbeveling voor 2012/2013 om de ouderbijdrage te stellen op:

Ouderbijdrage 2012/2013
€ 32,50 voor heel jaar
€ 24,25 vanaf januari
€ 16,00 vanaf maart

Sintbijdrage € 6,00 groep 1 t/m 5

Schoolreis groep6/7 € 17,50
Schoolreis groep 8 € 50,00

Tabel 6, Ouderbijdrage 2012/2013

Bestedingsplannen

Bestedingsplannen
HV, speelgoed, middelen

-1000,00
Schoolplein -8000,00

Tabel 7, Bestedingsplan2012/2013.