Verslag van de jaarvergadering van de ouderraad van de Thijsseschool dd 2 nov. 2011

Aanwezig: zie aanwezigenlijst

Afwezig met bericht: Ariette Commijs, Linda Wonder, Rita & Andre v.d. Berg, Andre Eelman, Sietske Bakker, Petra Commijs.

 

1. Voorstellen van het team en de Medezeggenschapsraad

Ike vertelt wie van het team in de MR en OR zitten en stelt Gerda Lont voor, die dit jaar nieuw is op de Thijsseschool. Ook de oudergeleding van de MR wordt voorgesteld.

 

2. Voorstellen van de Ouderraad

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:

Bernette van Heerwaarden, Marion Barhorst, Marieke de Vries, Sonja Versluis en Daphna Lavy

Madeleine van de Kamp en Marion Barth zijn aftredend

Marieke van Liere, Jan Broekmans en Ilse v.d. Berg zijn nieuwe leden.

 

3. Verslag van de jaarvergadering van 2010

Er is geen commentaar op het verslag van vorig jaar.

 

4. Jaarverslag ouderraad en MR 2010-2011
Beide verslagen zijn te lezen op de site. De OR memoreert nog even dat het fijn is dat er altijd veel ouders willen helpen met activiteiten. Peter Kries, secretaris van de MR, vertelt dat vorig schooljaar voor de MR een uitzonderlijk druk jaar was. Er is dan ook veel vergaderd.

 

5. Financieel verslag 2010-2011 van de Ouderraad en begroting 2011-2012

Het financieel verslag stond niet op de site maar wordt ter plekke rondgedeeld. Naar aanleiding van de uitgaven in het schooljaar 10/11 wordt de begroting op sommige punten aangepast. De vergadering gaat akkoord met een verhoging van de Sintbijdrage voor ouders van 5 naar 6 euro (geldt voor kinderen van groep 1 t/m 5) en met een verhoging van de ouderbijdrage voor het kamp van groep 8 naar € 50,-. Ouders die de ouderbijdragen niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op een speciaal potje bij de gemeente.

Er blijkt een enorm gat (ruim 4000 euro) te zijn ontstaan tussen de inkomsten en uitgaven van de overblijf. Dit is ontstaan doordat er nu een professionele kracht meedraait. Van te voren is een inschatting gemaakt hoeveel de overblijf per keer per kind zou moeten kosten (€ 2,-), maar dat blijkt te laag te zijn. Ike zegt dat school verantwoordelijk is voor dit gat.

Arnold Boomstra, penningmeester van de ouderraad, geeft aan te willen stoppen met de financien van de overblijf. Hij gaat met Ike en Stichting Kinderopvang Den Helder/Texel overleggen hoe het overgenomen kan worden. Dit is ook afhankelijk van of er na de kerstvakantie met een continurooster wordt gewerkt of niet.

 

6. Verslag van de kascommissie

Ricardo de Graaf presenteert de bevindingen van de kascommissie die hij samen met Hermina Kikkert heeft gevormd. De kascommissie adviseert de OR dringend om de financien van de overblijf gescheiden te houden van die van de rest van de ouderraad. Het loopt nu door elkaar en dat maakt het weinig transparant en bovendien enorm veel werk om te controleren. De kascie heeft ook een iets andere manier van administreren geadviseerd en beveelt aan dat declaraties sneller worden ingediend.

Sonja bedankt de penningmeester en de kascie voor hun inspanningen.

Hermina heeft twee jaar de kascontrole uitgevoerd en moet daarom de kascie verlaten. Haar plaats wordt ingenomen door Margriet van Beek, die het volgend jaar met Ricardo zal doen.

 

7. Mededelingen van de schoolleiding

Ike bedankt om te beginnen alle aanwezigen voor hun komst. Ook bedankt hij de leden van de ouderraad voor hun werk.

Het schooljaar 10/11 is een bewogen jaar geweest, met name aan het eind toen de formatie concreet werd. In de categorie ‘ lief en leed’ haalt Ike aan dat Rianne en Marieke zijn nog steeds (gedeeltelijk) ziek zijn. Marieke werkt therapeutisch halve dagen, bij Rianne is het onduidelijk wanneer zij weer aan de slag zal kunnen. Gelukkig konden al Riannes uren door Gemma worden ingevuld. Yvonne Weijers komt niet meer voor de klas, zij zit in spoor 2 van het reintegratietraject, wat betekent dat er wordt gezocht naar alternatief werk. De reden dat zij toch op onze formatie was gezet is, dat zij een vaste baan heeft en dus een plek moet krijgen. Vervolgens kan voor die plek dan weer een vervanger worden aangesteld via het vervangingsfonds.

 

Op 1 november is de zaak die Jan-Hein Vet aanhangig had gemaakt bij de landelijke geschillencommissie voorgekomen.Schooltij hoopte op een principiele uitspraak over de manier waarop zij de cao hebben geinterpreteerd: zij wou graag weten of het verplicht stellen van overplaatsing tegen iemands zin, rechtmatig is. Hierover heeft de commissie zich niet uitgelaten. Er is ter plekke voor Jan-Hein een tussenoplossing afgesproken. Die afspraak houdt in dat Jan-Hein zich twee jaar voor de Drijverschool zal inzetten en dat Schooltij zich daarna maximaal zal inspannen om Jan-Hein terug te plaatsen naar de Thijsseschool. De aanwezige ouders voegen hieraan toe dat, met of zonder te weten of het rechtmatig was, het in elk geval zeer ongewenst is om mensen over te plaatsen op de manier hoe het gegaan is. Ike bevestigt dit.

 

Na al het gedoe aan het eind van vorig schooljaar moeten we nu weer vooruit kijken. Daarom is een coachingsbureau aangetrokken om zowel het team als Ike persoonlijk te begeleiden. Ike geeft aan dat het hem ook duidelijk is dat hij dingen verkeerd heeft aangepakt en dat hij zich graag wil verbeteren. De aanwezige ouders geven Ike een compliment hiervoor.

 

De Thijsseschol is het digitale tijdperk binnengetreden met de komst van digiborden. Bovendien heeft elke klas nieuwe computers. De oude schoolborden zijn naar Moldavie gegaan, de oude computers worden geschoond en afgevoerd.

 

Nog deze week wordt een enquete over de schooltijden uitgedeeld. Een verandering staat sowieso vast: de begintijd van school gaat naar half negen.Er is geen wetenschappelijk bewijs of een continurooster beter of slechter is voor kinderen. De teamleden zijn verdeeld in hun voorkeur. Er wordt nu afgewacht of er uit de enquete een duidelijk beeld van de wensen van de ouders naar voren komt en op basis hiervan wordt een model gekozen. In elk geval gaat de verandering na de kerstvakantie in

 

8. Sluiting

Aan het eind van de vergadering wordt Marion Barth met een bloemetje en een boekenbon bedankt voor haar werk voor de ouderraad. Madeleine krijgt het thuisgebracht, want zij is ziek.

 

Diana toont hierna nog aan belangstellenden hoe het digibord functioneert.

 

 

Aanwezigenlijst jaarvergadering dd 2 november 2011:

Marion Barth

Wikke Marseille

Andrea de Vries

Jan Broekmans

Louise van der Sluis

Mirjam Fortgens

Margriet van Beek

Katrijn van der Vlerk

Roos Baptist

Peter Kries

Erk Hardenveld

Femke Tjepkema

Ricardo de Graaf

Hermina Kikkert

Gerda Lont

Emmy Verweij

Ilse v.d. Berg

Diana Kooiman

Michel Gregoire

Remko Spelde

Mirthe Snijders

Ike van Houselt

Arnold Boomstra

Marieke van Liere

Peggy Denz

Anneke van Heerwaarden

Lisanne Rentenaar

Sonja Versluis

Daphna Lavy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *