Wij hechten grote waarden aan een goede samenwerking tussen de ouders en school. Wat doen wij eraan om deze betrokkenheid waar te maken en te vergroten? Hoe krijgen wij het voor elkaar dat ouders gemakkelijk en graag naar school komen? Dit gebeurt op verschillende manieren, door mondelinge en schriftelijke communicatie. Door contacten over individuele kinderen. Door ouders die deelnemen aan regelmatig terugkerende activiteiten in en buiten de school, variërend van groepslezen tot het helpen bij lessen handvaardigheid. En helpen aan de uitvoering van vieringen en schoolreisjes.

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school.

Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in en rond de school gebeurt, sturen wij de ouders een  “Thijssebericht” met een agenda en actueel nieuws.  Daarnaast zijn er per klas tussentijdse meldingen van zaken die voor de ouders van belang zijn (bijvoorbeeld informatie over schoolreisjes). Verder informeren wij de ouders via de website (thijsseschool-texel.nl).

Nog belangrijker vinden wij het directe contact tussen ouders en school, daar waar het gaat om het wel en wee van uw kind(eren). Daarom organiseren wij de gespreksavonden, inloopavonden, is er aan het begin van het schooljaar een ouderavond voor elke groep, waarin elke leerkracht de dagelijkse gang van zaken binnen de klassen duidelijk maakt. Natuurlijk is het dagelijks mogelijk om de leerkracht te spreken als u dat wenselijk acht. Het spreekt voor zich dat dit niet onder schooltijd kan, maar na de schooltijd kunt u altijd binnen lopen. Zelf kunt u natuurlijk ook op een af andere manier binnen de school actief zijn. Dit kan door assisteren bij onderwijsactiviteiten, excursies, sportdagen en schoolreisjes. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de Ouderraad een inschrijfformulier waarop u kunt aangeven bij welke activiteit u wilt helpen. U kunt ook binnen de school actief zijn door in de Ouderraad of Medezeggenschapsraad mee te denken over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs.

Ouderhulp.

Ouders kunnen door hun hulp een waardevolle bijdrage leveren aan de schoolactiviteiten. Op verschillende wijzen kunnen de ouders behulpzaam zijn bijvoorbeeld:

· Leesouder tijdens het niveaulezen in de middenbouw

· Ondersteuning bij het gebruik van computers en internet

· Extra hulp bij taalontwikkeling en samenspel in groep 1 en 2

· Handenarbeid

· Het begeleiden van excursies en schoolreizen

· Klusjes in de school en in de klassen uitvoeren tijdens werkavonden

· Hand- en spandiensten bij festiviteiten, projecten en sportdagen.

· Werkgroep onderhoud schoolplein

· Werkgroep voor de schooltuinen

In het begin van het schooljaar kunt u, zoals eerder geschreven, op een lijst aangeven op welke wijze u uw bijdrage wilt leveren. U wordt dan mondeling of schriftelijk voor ouderhulp uitgenodigd

Klassenouder.

In iedere groep wordt een van de ouders gevraagd de leerkracht te assisteren met kleine regelzaken, zoals het zorgen voor vervoer bij uitstapjes. Deze ouder kan naast de leerkracht ook aangesproken worden als er vragen zijn. Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar kunt u zich opgeven als klassenouder.

Wanneer u gaat verhuizen dan horen wij dit graag van tevoren. Als uw kind bij ons op school onderwijs blijft volgen, hoeft u alleen uw nieuwe adresgegevens door te geven. Gaat u verhuizen en gaat uw kind naar een andere school, dan heeft u een uitschrijfverklaring nodig om uw kind op de nieuwe school officieel in te schrijven. Het is dus belangrijk dat wij op de hoogte zijn voordat de nieuwe school van uw keuze contact met ons opneemt. De nieuwe school ontvangt van ons de uitschrijfverklaring en het onderwijskundig rapport. Dit rapport heeft tot doel de nieuwe school te informeren over de schoolontwikkeling van uw kind.

Als u uw kind om een andere reden wilt uitschrijven geldt dezelfde afspraak als hierboven, u heeft eerst een gesprek met de schooldirectie.

De scholen van Texel (verenigd in het OTO) hebben met elkaar afspraken gemaakt in het protocol ‘aanname nieuwe leerlingen’ als het gaat om het in- en uitschrijven bij een andere Texelse basischool omdat plotselinge tussentijdse in- en uitschrijvingen tot allerlei misverstanden en ongewenste situaties kunnen leiden. Dit protocol treft u aan in de bijlage van de schoolgids