Uitgangspunten

Het doel van ons onderwijs is dat de kinderen een zo hoog mogelijk, bij het kind passend, niveau bereiken. In de groepen wordt zowel klassikaal als gedifferentieerd gewerkt. We proberen kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau aan te spreken (zorgverbreding). Dit geldt zowel voor de kinderen die wat extra aandacht nodig hebben als voor ‘meerkunners’. Hulpmiddelen hierbij zijn onder andere extra leerlingbegeleiding en een goed leerlingvolgsysteem en het blijven ontwikkelen van een goed klassenmanagement middels het G.I.P.-model.

De Thijsseschool staat voor onderwijs dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. We richten ons op een maatschappij die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van dat onderwijs, proberen wij vernieuwend bezig te zijn, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven.

Niet alleen de onderwijstaak van de school is van belang. De Thijsseschool wil ook een plek zijn waar kinderen zich veilig en geborgen weten. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen heeft daarom structurele aandacht. Aspecten hiervan zijn het zelfvertrouwen van kinderen, het dragen en delen van verantwoordelijkheid en het leren omgaan met elkaar.

Het klimaat van de school

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. De school streeft er naar de kinderen zich thuis te laten voelen. Dan kan een kind zich het best ontwikkelen. We willen een ongedwongen sfeer realiseren.

Het ontwikkelen van eigen ideeën wordt hoog gewaardeerd.

Natuurlijk moet er regelmaat zijn en moeten gedragsregels gerespecteerd worden. Gedragsregels binnen de groepen worden aan het begin van het schooljaar door de leerkrachten samen met de leerlingen geformuleerd en zichtbaar in de klassen opgehangen. Waar ze worden overtreden, moet over het waarom van de regel gepraat kunnen worden. Begrip moet voorop staan. Niet de regel zelf. Veel moet echter in onze ogen mogelijk zijn. Veel vrijheid ook. Grenzen worden gelegd waar anderen last gaan ondervinden.

Onze school wil een plaats zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen. Zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen. Positief gedrag aanleren, leren met elkaar omgaan, verdraagzaam zijn en kennis opdoen van andere culturen en andere opvattingen. Heel belangrijk vinden wij het dat kinderen zich van jongs af aan een mening vormen. En daar uiting aan durven en kunnen geven.

Met ‘prestaties’ wordt relatief omgegaan. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er nog meer van overtuigd dat prestaties voor ieder kind verschillend kunnen zijn. Een voortdurende ontwikkeling van het eigen kunnen is ons doel.

In de dagelijkse gang van zaken ruimen wij veel tijd in voor het gezamenlijk ontdekken. Veel lessen zijn interactief: met elkaar sprekend, denkend, onderzoekend. Al doende wordt de stof eigendom van de kinderen.

Zo lang mogelijk houden wij de groep bij elkaar. Zittenblijven is niet dé oplossing als het soms wat minder gaat.

Een groep overslaan evenmin, al komen ze beide wel voor. Aanpassen van de gestelde taken, verscheidenheid in de verwerking lijkt ons een betere oplossing. Dat aanpassen kan zowel tot uitbreiding als tot beperking van de leerstof leiden.

In bijzondere gevallen, als de stof voor een kind te moeilijk wordt, of als (daardoor) het gedrag van de leerling om correcties vraagt, raadplegen wij elkaar. Regelmatig staat het onderwerp ‘leerlingbespreking’ op de agenda van de teamvergadering. Achterblijvende of juist zeer goede leerprestaties worden overigens niet alleen door de leerkracht gesignaleerd. Ons leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat markante leerprestaties, de hogere zowel als de lagere, opvallen en dat wij als schoolteam daar actie op kunnen ondernemen.

Als u uw kind hoort praten over ‘niet naar school willen’ trekken wij ons dat aan. Graag zouden wij de reden willen weten om te bezien welke maatregelen wij ter verbetering kunnen treffen. Wij denken dat graag naar school gaan aan de wieg van al het leren staat.

Uitgangspunten

Het doel van ons onderwijs is dat de kinderen een zo hoog mogelijk, bij het kind passend, niveau bereiken. In de groepen wordt zowel klassikaal als gedifferentieerd gewerkt. We proberen kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau aan te spreken.

Dit geldt zowel voor de kinderen die wat extra aandacht nodig hebben, als voor “meerkunners”. Hulpmiddelen hierbij zijn onder andere extra leerlingbegeleiding, een goed leerlingvolgsysteem en het blijven ontwikkelen van een goed klassenmanagement middels het G.I.P. model.

Het schoolklimaat

De Thijsseschool staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waar­borgt op het vervolgonderwijs. We richten ons op een maat schappij, die voortdu rend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onder­wijs steeds in beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van dat onderwijs, proberen wij vernieuwend bezig te zijn, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven.

Niet alleen de onderwijstaak van de school is van belang. De Thijsse­school wil ook een plek zijn waar kinderen zich veilig en geborgen weten. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen heeft daarom structurele aandacht. Aspecten hiervan zijn het zelfvertrouwen van kinderen, het dragen en delen van verant woor delijkheid en het leren omgaan met elkaar. Als u uw kind hoort praten over ‘niet naar school willen’ trekken wij ons dat aan. Graag zouden wij de reden willen weten om te bezien welke maatregelen wij ter verbetering kunnen treffen. Wij denken, dat graag naar school gaan aan de wieg van al het leren staat.Veel mensen beseffen, dat de sfeer waarin een kind moet op­groeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. De school streeft er naar de kinderen zich thuis te laten voelen. Dan kan een kind zich het best ontwikkelen. We willen een ongedwongen sfeer realiseren. Het ontwikkelen van eigen ideeën wordt dan ook hoog gewaardeerd.

 

Gedragsregels binnen de groepen worden aan het begin van het schooljaar door de leerkrachten samen met de leerlingen geformuleerd en zichtbaar in de klassen opgehangen. Waar ze worden overtreden, moet over het waarom van de regel gepraat kunnen worden. Begrip moet voorop staan. Niet de regel zelf. Veel moet echter in onze ogen mogelijk zijn. Veel vrijheid ook. Grenzen worden gelegd, waar anderen last gaan ondervinden.

Onze school wil een plaats zijn, waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen. Zelfvertrouwen opbou wen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen. Positief gedrag aanleren, leren met elkaar omgaan, verdraagzaam zijn en kennis opdoen van andere culturen en andere opvattingen. Heel belangrijk vinden wij het dat kinderen zich van jongs af aan een mening vormen. En daar uiting aan durven en kunnen geven.

Met ‘prestaties’ wordt relatief omgegaan. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar we zijn er nog meer van over tuigd, dat ‘prestaties’ voor ieder kind verschillend kunnen zijn. Een voortdurende ontwikkeling van het eigen kunnen is ons doel.

In de dagelijkse gang van zaken ruimen wij veel tijd in voor het geza­menlijk ontdekken. Veel lessen zijn interactief: met elkaar sprekend, denkend, onderzoekend, al doende wordt de stof eigendom van de kinderen.