Het doel van ons onderwijs is dat de kinderen een zo hoog mogelijk, bij het kind passend, niveau bereiken. In de groepen wordt zowel klassikaal als gedifferentieerd gewerkt. We proberen kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau aan te spreken.

Dit geldt zowel voor de kinderen die wat extra aandacht nodig hebben, als voor ‘meerkun ners’. Hulpmiddelen hierbij zijn onder andere extra leerlingbegeleiding, een goed leerlingvolgsysteem en het blijven ontwikkelen van een goed klassenmanagement middels het GIP-model.

Wat is het GIP-model?

Het GIP-model is aanvankelijk ontwikkeld voor het speciaal onderwijs.

Het is een aanpak waarin wordt toegewerkt naar meer tijd voor gepland handelen van de leerkracht en naar het vergroten van de mogelijkheden voor differentiatie en een toenemende zelfstandigheid van de leerlingen voor plannen en beoordelen van het eigen gedrag.

GIP staat voor Groepsgericht en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.

De inhoud van het GIP-model bevat de volgende 5 thema’s:

 • Sociaal
 • Emotioneel
 • Instructie
 • Zelfstandig plannen
 • Organisatie

De eerste twee thema’s richten zich sterk op voorwaarden om inhoudelijk met leerlingen bezig te kunnen zijn.

Primair wordt bezien of de organisatie de leerkracht in staat stelt gepland te werken en de leerlingen dwingt zelf problemen op te lossen.

De meest opvallende zaken zijn hier dat de leerlingen tijdens zelfstandig werken niet wordt toegestaan de aandacht van de leerkracht te trekken (geen vingers opsteken) en de leerkracht via het lopen van vaste rondes systematisch contact met de leerlingen heeft. Tijdens de rondes wordt alleen hulp geboden, instructie wordt tussen de rondes door gegeven.

Naarmate de zelfstandigheid toeneemt en de leerkracht meer tijd heeft voor de geplande activiteiten komt er meer ruimte voor differentiatie in de instructie en voor de ondersteuning van de persoonlijkheidsontwikkeling (zicht krijgen op het eigen gedrag en bevorderen van het zelfstandig handelen).

Op deze wijze ontstaat een cyclisch patroon: de leerlingen worden zelfstandiger gemaakt en deze zelfstandigheid stelt de leerkracht in staat meer tijd te besteden aan de systematische ondersteuning van leerlingen.

Het GIP-model heeft tot doel om:

Bij leerlingen het zelfstandig werken te bevorderen, we denken hierbij aan onderwerpen zoals :

 • uitgestelde aandacht
 • inzicht in eigen kinderen
 • overzien van taken
 • plannen van taken
 • beoordelen van jezelf
 • zelf problemen op kunnen lossen
 • problemen met de leerstof kunnen oplossen
 • problemen in omgaan met anderen kunnen oplossen

Bij leerkrachten het systematisch contact met leerlingen te onderhouden en te bevorderen door:

 • klassenorganisatie beter op elkaar af te stemmen
 • pedagogische benadering te verbeteren
 • individuele aandacht en hulp te kunnen geven
 • diverse instructievormen te kunnen hanteren
 • reflectie te bewerkstelligen door middel van klassenconsultaties en eventueel video-opnames.

Bij Intern begeleidster en schoolleider het contact met de leerkrachten te bevorderen door:

 • begeleiding door middel van klassenconsultaties.

Tijdens de klassenconsultaties wordt er altijd gekeken naar:

 • is de inrichting van het lokaal voldoende om zelfstandig werken te bevorderen?
 • bevordert het leerkrachtgedrag het zelfstandig werken?
 • worden de GIP-afspraken nageleefd en geconsolideerd?
 • komt in leerling-gedrag autonomievergroting tot uiting?