Ieder kind tussen 5 en 16 jaar is leerplichtig. De leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar is geworden of twaalf schooljaren heeft doorlopen. Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Zij mogen van school als ze een startkwalificatie hebben. Dat is een diploma havo, vwo, mbo-niveau 2 of hoger. Dat is vastgelegd in de huidige Leerplichtwet uit 1969. Die wet is ingesteld om ervoor te zorgen dat kinderen onderwijs krijgen. Centraal in de wet staat het recht op onderwijs. Ouders, scholen en het gemeentebestuur hebben samen de taak en de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ieder kind in Nederland onderwijs kan volgen. Buiten de schoolvakanties mogen kinderen niet van school wegblijven. Alleen in een aantal uitzonderingen kan toestemming worden gegeven voor verlof buiten de schoolvakantie. Deze uitzonderingen zijn gebonden aan duidelijke regels. Die gelden voor iedereen.

Klik hier voor de brochure voor meer informatie

 

Hoe vraag ik verlof voor mijn kind aan?
Een aanvraag moet zo vroeg mogelijk schriftelijk worden gedaan bij school. Hiervoor zijn speciale formulieren op school beschikbaar.

1. Formulier voor aanvragen extra verlof. 

Klik hier voor het formulier Extra verlof aanvagen

2. Werkgeversverklaring Verlof buiten de schoolvakantie:
Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtigen uitsluitend vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties nemen als het voor een van de ouders/verzorgers vanwege de specifieke aard van zijn/haarberoep onmogelijk is om de in vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar kinderen vakantie op te nemen. Dit moet blijken uit een gewaarmerkte verklaring van de werkgever of, als die ouder/verzorger een zelfstandige is, uit een eigen gewaarmerkte verklaring. Een werkgeversverklaring is geen garantie voor het verkrijgen van toestemming.

Klik hier voor de werkgeversverklaring