De schooltijden zijn voor alle leerlingen gelijk en zien er als volgt uit.

Groepen

Maandag

Dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

 1 t/m 8

08.30 - 14.30

08.30 - 14.30

08.30 - 12.30

08.30 - 14.30

08.30 - 12.30

 

 

Vakanties 2019-2020

Herfstvakantie

21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie          

23 december 2019 t/m 03 januari 2020

Voorjaarsvakantie  

17 februari 2020 t/m 21 februari 2020

Paasvakantie          

10 april 2020 t/m 13 april 2020

Koningsdag             

27 april 2020 in meivakantie

Meivakantie             

27 april 2020 t/m 6 mei 2020

bevrijdingsdag        

5 mei valt in de meivakantie

Hemelvaart              

21 mei 2020 t/m 22 mei 2020

Pinksteren               

1 juni 2020

Zomervakantie        

6 juli 2020 t/m 14 augustus 2020

 

Studie(mid)dagen

 

Studiemiddag schoolontwikkeling

Maandagmiddag 16 september 2019

Gezamenlijke studiedag PO Texel over taal

Woensdag 9 oktober 2019

Studiedag schoolbezoek

Vrijdag 8 november 2019

Studiemiddag schoolontwikkeling

Dinsdagmiddag 26 november 2019

Vrije middag Sinterklaas

Donderdagmiddag  5 december 2019

Studiedag Kopwerk-Schooltij

Woensdag 18 maart 2020

Studiemiddag schoolontwikkeling

Donderdagmiddag 2 april 2020

Binnenkort komt hier informatie over deze groep.

 

Juf Natascha: maandag

Meester Jan-Hein: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

 

Inloop

De schooldeur gaat open om 8.20 uur. Tijdens de inlooptijd (tot 8.30 uur) staat een startopdracht voor beide groepen op het bord. De kinderen lezen de opdracht en gaan er mee aan de slag. Veel ouders helpen hun zoon/dochter op weg en vinden het leuk hun kind aan het werk te zien.

Naast het digibord hangt voor beide groepen een whiteboard. Op dit bord staat middels kaartjes aangegeven wat er die dag op het programma staat. Naast de kaartjes wordt de les, hoofdstuk of bladzijde aangegeven. Tevens wordt vermeld wat de inhoud van de les van die dag zal zijn.

 

Lessen

Om 8.30 uur beginnen de lessen. Groep 5 en groep 6 krijgen afwisselend instructie. Als de ene groep instructie heeft is de andere groep zelfstandig aan het werk. De groep die zelfstandig aan het werk is helpt elkaar zoveel mogelijk. Ook is er vier ochtenden in de week een klassen assistent, die geregeld in de hulpronde is bij de groep die zelfstandig aan het werk is. De kinderen werken rustig aan hun tafel, veelal op fluistertoon. Ook een koptelefoon helpt ze veelal bij hun concentratie.

Instructie en zelfstandig werken wordt de hele dag afgewisseld, zodat de leerkracht voldoende tijd over houdt voor de andere groep of kinderen die extra hulp nodig hebben.

Een combinatiegroep biedt voordelen. Instructielessen kunnen aan beide groepen gegeven worden. Schrijfles, woordenschat, enz. krijgen ze vaak samen. Ook is het mogelijk dat groep 6 instructieles van groep 5 als herhaling meedoet. Andersom komt ook voor: groep 5 vindt het reuze interessant als ze een les van groep 6 mogen volgen.

Ook maken we gebruik van maatjes bij bijvoorbeeld het tutorlezen of het oefenen van tafels.
Meerkunners krijgen extra moeilijk en uitdagend reken-, spelling -en taalwerk. Hier worden ook ouders bij ingezet, die onder supervisie van de leerkracht, met groepjes kinderen werken.

De lessen worden, om de accu weer even op te laden en te ontspannen regelmatig afgewisseld met zang -en bewegingsactiviteiten.

 

Parro

De school maakt gebruik van Parro. Dit is een vlotte en veilige communicatieapp. Wekelijks worden de ouders op de hoogte gebracht van hetgeen die week is gebeurd en wat er aan leerstof is aangeboden.

Als ouders vragen, ‘Hoe was het op school? komen veel kinderen niet veel verder dan ‘goed, leuk, of ging wel’.

Nu geven ouders aan dat ze met deze wekelijkse update gerichte vragen kunnen stellen en het voeren van een gesprekje makkelijker wordt. Ook is het mogelijk datgene wat ze op school geleerd hebben ook thuis nog eens te oefenen.

 

Leerstof (per groep)

Groep 5

Met rekenen is het automatiseren van de tafels een belangrijk onderdeel. Voorts verkennen de kinderen de getallen tot 1.000 en oefenen ze het optellen en aftrekken tot 100. Klokkijken en het metriek stelsel zijn ook belangrijke onderdelen. Ruimtelijk inzicht wordt ook geoefend.
Met taal worden iedere week 35 nieuwe woorden en uitdrukkingen ingeoefend. Met grammatica komen zinsontleding en woordsoorten aan de orde. Ook komt bv figuurlijk -en letterlijk taalgebruik aan de orde en oefenen we bv moeilijke meervoudsvormen.

Met spelling gaan we naast de luister en weet-woorden ook de regelwoorden oefenen.

Groep 6
Met rekenen blijft het automatiseren een belangrijk onderwerp. Verder wordt het cijferend optellen en aftrekken geïntroduceerd. We verkennen de getallen tot 10.000, oefenen verder met het metriek stelsel en het ruimtelijk inzicht.

Met taal wordt de zinsontleding en benoemen van woordsoorten verder uitgebreid. Er worden ook wekelijks weer 35 nieuwe woorden aangeleerd en geoefend. Spreekwoorden, figuurlijk -en letterlijk taalgebruik krijgen ook weer uitgebreid aandacht.

Met spelling worden zowel luister-, weet- en regelwoorden geoefend en maken we een start met werkwoordspelling.

 

Leerstof (Algemeen)

Gym en muziek

Voor de vakken gym en muziek hebben we 2 vakdocenten.

Op dinsdag- en donderdagmorgen gaan we naar sporthal Ons Genoegen en daar is les van meester Remko. De leerlingen worden gescreend op hun motoriek. Eén keer per week geeft meester Remko aan kleine groepjes Motorisch Remedial Teaching (MRT).

Eén keer per 2 weken komt juf Mariken in de klas en geeft muziekles. De liedjes die aangeleerd worden staan vaak in het teken van het thema.

KWINK (Sociaal Emotioneel Leren)

Schoolbreed bieden we op het gebied van Sociaal Emotioneel Leren (SEL) het programma KWINK aan. Jaarlijks worden er 20 lessen gegeven, met onderwerpen als pesten, samenwerken en burgerschap. Per les zijn er 3 niveau’s: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Thema’s – Werken in ateliers

Naast de kennisvakken werken we met thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Ieder thema duurt ± 6 weken, en wordt gehouden tussen de vakanties. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de thema’s schoolbreed zijn, maar het is ook mogelijk dat groep 1 t/m 4 een ander onderwerp heeft dan groep 5 t/m 8.

De eerste twee weken van ieder thema staan in het teken van kennisoverdracht: middels filmpjes, excursies, gastprekers en informatieboeken krijgen kinderen kennis aangereikt. ( kennis op het gebied van geschiedenis, aardrijkskunde, topografie, natuur en techniek, verkeer, Engels).Tijdens deze lessen formuleren de kinderen onderzoeksvragen, waarmee ze in de ateliers aan de slag gaan. Ze kunnen ook aan opdrachtkaarten werken die door de leerkrachten gemaakt zijn.

De leerkracht registreert welke activiteit de kinderen gedaan hebben en hoe ze deze hebben uitgevoerd. Zo nu en dan maakt de leerkracht tijdens ateliertijd foto’s van de leerlingen voor in hun portfolio.

Uitgestelde aandacht

In tegenstelling tot vroeger gaat de leerling met een hulpvraag niet meer naar de leerkracht, maar loopt de leerkracht hulprondes. Ieder kind heeft een blokje met kleuren. Op deze manier kan de leerkracht zien welk kind er hulp nodig heeft. Groen betekent: ik begrijp de leerstof en ik kan doorwerken. Een vraagteken betekent dat het kind hulp nodig heeft. Omdat de leerkracht vaste routes heeft tijdens de hulprondes, kan het zijn dat een hulpvraag niet meteen beantwoord kan worden, daarom is het mogelijk dat groepsgenootjes elkaar ‘met fluisterstem’ helpen. Lukt dat niet, dan mag er verder gewerkt worden aan een opdracht welke wel begrepen wordt. De opdracht die blijft liggen kan op een later tijdstip, nadat er uitleg is gegeven, worden gemaakt.

Vaak betekent het dat de betreffende leerling de opdracht (nogmaals) goed doorleest en deze alsnog kan maken, zonder tussenkomst van de leerkracht.

Gepersonaliseerd leren

Het begrip ‘gepersonaliseerd leren’ heeft door de (Texelse) media een beladen begrip gekregen. Toch werken wij in de groep ook al met gepersonaliseerd leren, oa door de leerstof op 3 verschillende niveau’s aan te bieden: basisniveau, instructieniveau en plusniveau.

Gepersonaliseerd leren houdt ook bv in dat als het niet lukt om in een schrift te schrijven, dat de leerstof uit het boek op een (vergroot) kopietje wordt gemaakt. Of als het verbonden schrift motorisch te moeilijk is, dat we dan blokletters aanbieden. Of dat de leerling wellicht een andere pensoort krijgt. Leerlingen die de leerstof goed aankunnen, maar moeite met concentratie hebben, krijgen extra aandacht bij de hulprondes.

Voor de meerkunners hebben we het plusniveau en de weektaakopdrachten. Mocht dat niet voldoende blijken te zijn, dan hebben we voldoende materialen en kennis in huis om deze in te zetten.

Zo wordt voor ieder kind bekeken wat voor hem of haar het beste is.

Pauzes

Om 10.00 uur gaan we samen eten en drinken. Op dit moment verzorgt de leerkracht een rustige activiteit, zoals voorlezen. Er wordt vooral gezond gegeten en gedronken. Op woensdag neemt iedereen fruit mee. Hierna volgt een korte pauze, waarin alle kinderen buiten spelen.

Als een kind jarig is, is dit het moment om het in de klas te vieren. Ouders mogen, indien de jarige er prijs op stelt, bij het vieren van de verjaardag aanwezig zijn.

Om 12.15 uur is het tijd voor de lunch. Tijdens de lunch wordt vaak naar het klokhuis gekeken.

Na de lunch is het tijd om buiten te spelen.

Juf Frouwke: maandag, dinsdag en woensdag

Meester Kees: donderdag en vrijdag

 

Inloop

De schooldeur gaat open om 8.20 uur. Tijdens de inlooptijd (tot 8.30 uur) staat een startopdracht voor beide groepen op het bord. De kinderen lezen de opdracht en gaan er mee aan de slag. Veel ouders helpen hun zoon/dochter op weg en vinden het leuk hun kind aan het werk te zien.

 

Naast het digibord hangen voor beide groepen een whitebord. Op dit bord staat middels kaartjes aangegeven wat er die dag op het programma staat. Naast de kaartjes wordt de les, hoofdstuk of bladzijde aangegeven. Tevens wordt vermeld wat de inhoud van de les van die dag zal zijn.

 

Lessen

Om 8.30 uur beginnen de lessen. Groep 3 doet een opdracht/werkje aan hun tafel, terwijl groep 4 met rekenen begint. Groep 4 krijgt instructie zodat ze daarna zelfstandig de les kunnen maken. Op dat moment heeft de leerkracht tijd om groep 3 instructie te geven.

De kinderen werken rustig aan hun tafel, of ze gaan in de ‘stille’ werkplek zitten. Ook een koptelefoon helpt ze veelal bij hun concentratie.

Instructie en zelfstandig werken wordt de hele dag afgewisseld, zodat de leerkracht voldoende tijd over houdt voor de andere groep of kinderen die extra hulp nodig hebben.

 

Een combinatiegroep biedt voordelen. Instructielessen kunnen aan beide groepen gegeven worden. Schrijfles, woordenschat, enz. krijgen ze vaak samen. Ook is het mogelijk dat groep 4 instructieles van groep 3 als herhaling meedoet. Andersom komt ook voor, groep 3 vindt het reuze interessant als ze een les van groep 4 mogen volgen.

Ook maken we gebruik van maatjes bij bijvoorbeeld het tutorlezen.

 

Parro

De school maakt gebruik van Parro. Dit is een vlotte en veilige communicatieapp. Wekelijks worden de ouders op de hoogte gebracht van hetgeen die week is gebeurd en wat er aan leerstof is aangeboden.

Als ouders vragen, ‘Hoe was het op school? komen veel kinderen niet veel verder dan ‘goed, leuk, of ging wel’.

Nu geven ouders aan dat ze met deze wekelijkse update gerichte vragen kunnen stellen en het voeren van een gesprekje makkelijker wordt. Ook is het mogelijk datgene wat ze op school geleerd hebben ook thuis nog eens te oefenen.

 

Leerstof (per groep)

Groep 3

Met rekenen starten we het schooljaar met getalherkenning, plaats van het getal op de getallenlijn, begrippen als meer/minder, splitsen van getallen en de ‘verliefde harten’. Daarna gaan we over naar het rekenen en maken we sommen tot 20.

Het hele schooljaar staat in het teken van het leren lezen en schrijven. Aan de hand van 13 kernboekjes krijgen ze woorden (woordbeeld) en letters aangeboden. Voor de kerstvakantie lukt het ze vaak al om eenvoudige zinnetjes te lezen en te maken.

De schrijflessen gaan gelijk op met het aanleren van de letters.

  

Groep 4

De rekenlessen in groep 4 is vooral het automatiseren van hetgeen ze in groep 3 hebben geleerd. Dit doen we ahv de rekenlessen in de  methode, maar ook op allerlei (beeldende) manieren.

De tafels van 2, 5 en 10 worden aangeleerd.

Met taal breiden we aan de hand van ankerverhalen de woordenschat uit. Woordsoorten als lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord worden aangeleerd. Ook het alfabet, klinkers en medeklinkers worden aangeboden.

De woorden die in de spellinglessen worden aangeboden zijn gerelateerd aan de taalmethode. In de loop van het jaar gaan we over van luisterwoorden (je schrijft de woorden zoals je ze hoort), naar de lastigere weetwoorden. Weetwoorden zijn woorden met ei/ij, au/ou en eer/oor/eur.

Het schrijven richt zich vooral op hoofdletters en oefenen we het verbonden schrift.

 

Leerstof  (Algemeen)

Gym en muziek

Voor de vakken gym en muziek hebben we 2 vakdocenten.

Op dinsdag- en donderdagmorgen gaan we naar sporthal Ons Genoegen en daar is les van meester Remko. De leerlingen worden gescreend op hun motoriek. Eén keer per week geeft meester Remko aan kleine groepjes Motorisch Remedial Teaching (MRT).

Eén keer per 2 weken komt juf Mariken in de klas en geeft muziekles. De liedjes die aangeleerd worden staan vaak in het teken van het thema.

 

KWINK (Sociaal Emotioneel Leren)

Schoolbreed bieden we op het gebied van Sociaal Emotioneel Leren (SEL) het programma KWINK aan. Jaarlijks worden er 20 lessen gegeven, met onderwerpen als pesten, samenwerken en burgerschap. Per les zijn er 3 niveau’s: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

 

Thema’s – Werken in ateliers

Naast de kennisvakken werken we met thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Ieder thema duurt ± 6 weken, en wordt gehouden tussen de vakanties. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de thema’s schoolbreed zijn, maar het is ook mogelijk dat groep 1 t/m 4 een ander onderwerp heeft dan groep 5 t/m 8.

Op maandagmiddag zorgt de leerkracht dat de leerlingen kennis over het thema ontvangen. Op dinsdag- en donderdagmiddag worden er activiteiten aangeboden op de vakgebieden taal, rekenen, spel, handvaardigheid, muziek en bouw/constructie. Elk vakgebied heeft per thema minimaal 1, maar bij de meeste thema’s 2, 3 of zelfs 4 opdrachten.

Op deze middagen werken we ‘in de ateliers’. Alle leerlingen van groep 1 t/m 4 kiezen welke opdracht ze gaan doen. Er zijn voldoende opdrachten, zodat alle kinderen in de gelegenheid zijn om te kiezen. De kinderen werken/spelen samen, en met elkaar. De leerlingen doen spelenderwijs kennis op en leren van elkaar.

De leerkracht registreert welke activiteit de kinderen gedaan hebben en hoe ze deze hebben uitgevoerd. Zo nu en dan maakt de leerkracht tijdens ateliertijd foto’s van de leerlingen voor in hun portfolio.

 

Uitgestelde aandacht

In tegenstelling tot vroeger gaat de leerling met een hulpvraag niet meer naar de leerkracht, maar loopt de leerkracht hulprondes. Ieder kind heeft een blokje met kleuren. Op deze manier kan de leerkracht zien welk kind er hulp nodig heeft. Groen betekent: ik begrijp de leerstof en ik kan doorwerken. Een vraagteken betekent dat het kind hulp nodig heeft. Omdat de leerkracht vaste routes heeft tijdens de hulprondes, kan het zijn dat een hulpvraag niet meteen beantwoord kan worden, daarom is het mogelijk dat groepsgenootjes elkaar ‘met fluisterstem’ helpen. Lukt dat niet, dan mag er verder gewerkt worden aan een opdracht welke wel begrepen wordt. De opdracht die blijft liggen kan op een later tijdstip, nadat er uitleg is gegeven, worden gemaakt.

Vaak betekent het dat de betreffende leerling de opdracht (nogmaals) goed doorleest en deze alsnog kan maken, zonder tussenkomst van de leerkracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Gepersonaliseerd leren

Het begrip ‘gepersonaliseerd leren’ heeft door de (Texelse) media een beladen begrip gekregen. Toch werken wij in de groep ook al met gepersonaliseerd leren, oa door de leerstof op 3 verschillende niveau’s aan te bieden: basisniveau, instructieniveau en plusniveau.

Gepersonaliseerd leren houdt ook bv in dat als het niet lukt om in een schrift te schrijven, dat de leerstof uit het boek op een (vergroot) kopietje wordt gemaakt. Of als het verbonden schrift motorisch te moeilijk is, dat we dan blokletters aanbieden. Of dat de leerling wellicht een andere pensoort krijgt. Leerlingen die de leerstof goed aankunnen, maar moeite met concentratie hebben, krijgen extra aandacht bij de hulprondes.

Voor de meerkunners hebben we het plusniveau en de weektaakopdrachten. Mocht dat niet voldoende blijken te zijn, dan hebben we voldoende materialen en kennis in huis om deze in te zetten.

Zo wordt voor ieder kind bekeken wat voor hem of haar het beste is.

Pauzes

Om 10.00 uur gaan we samen eten en drinken. Op dit moment verzorgt de leerkracht een rustige activiteit, zoals voorlezen. Er wordt vooral gezond gegeten en gedronken. Op woensdag neemt iedereen fruit mee. Hierna volgt een korte pauze, waarin alle kinderen buiten spelen.

Als een kind jarig is, is dit het moment om het in de klas te vieren. Ouders mogen, indien de jarige er prijs op stelt, bij het vieren van de verjaardag aanwezig zijn.

Om 12.00 uur is het tijd voor de lunch. Tijdens de lunch worden de actualiteiten bekeken op de website De dagvanvandaag.

Na de lunch is het tijd om buiten te spelen.

 

 

 

Voor kleuters is het belangrijk om de wereld al spelend te ontdekken. Door middel van spel leren kinderen. Daarom werken we van vakantie tot vakantie aan een thema. Op dinsdag en donderdagmiddag werken we in de ateliers. Groep 1 tot en met 4 gemengd door elkaar.

 

De jongste kinderen leren van de kinderen die ouder zijn. De kinderen uit groep 3-4  helpen de jongsten. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen, kunnen de kinderen werken op niveau en leren ze goed samen te werken.

 

We beginnen elke ochtend in de kring. Bij binnenkomst geeft de leerkracht de kinderen een hand en is er een kort momentje om iets te vertellen. Samen met de ouders kiezen de kinderen een boekje uit en lezen ze tot het tijd is om afscheid te nemen.

 

In de kring komen verschillende dingen aan bod wat te maken heeft met taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek.

 

Na de kring is het tijd voor buitenspel, bewegingsonderwijs of het spelen en werken in de hoeken.